1. Nový fibrinolytický enzým (nattokináza) v rastlinnom syre Natto - typická a populárna potravina vyrobená zo sóje v japonskej diéte
 2. Fibrinolytický efekt tradičného japonského jedla "Natto" (nattokináza)
 3. Zvýšenie fibrinolytickej aktivity v krvnej plazme pri perorálnom podávaní nattokinázy 1
 4. Efekt natto diéty na krvný tlak
 5. Efekt NKPC, lieku vyrobeného zo sušeného filtrátu čiastočne destilovaného Bacillus subtilis, na fluiditu krvi
 6. Nový silný fibrinolytický enzým (nattokináza) v rastlinnom syre "Natto"
 7. Trombóza v tehotenstve a jej prevencia
 8. Purifikovaný filtrát z kultúry Bacillus subtilis natto
  Nový druh "nattokinázy"
 9. Nový proteín získaný z Bacillus subtilis natto s antitrombotickými a fibrinolytickými účinkami
 10. NKCP hrá pri prevencii trombózy dvojitú úlohu
 11. Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení10. NKCP hrá pri prevencii trombózy dvojitú úlohu
(Preklad z „Medical Academy News“, č. 923, strana 7, zo dňa 11. decembra 2004)

Bol skúmaný purifikovaný filtrát z kultúry Natto „NKCP“, funkčnej potraviny vyvinutej nezávisle Daiwa Pharmaceutical; boli zisťované jej účinné zložky a účinky na systém zrážania / fibrinolytický systém. Výsledky ukázali, že hlavná zložka NKCP, bacilopeptidáza, má tak účinky na rozpúšťanie trombov, ako aj účinok na inhibíciu tvorby trombov, na rozdiel od proteázy subtilizín, ktorá sa bežne označuje ako nattokináza. NKCP naviac zlepšuje tekutosť krvi a ukazuje sa, že má ďalšie užitočné vplyvy, ktoré zatiaľ nie sú ešte úplne známe. Daiwa Pharmaceutical považuje NKCP za „nattokinázu 2. generácie“ a hodlá ju príslušne využívať za účelom zlepšenia zdravia.

Účinná zložka, bacilopeptidáza
Keďže niektoré z proteínov, ktoré produkuje Bacillus subtilis majú preukázataeľne fyziologické účinky, napr. pôsobia antitromboticky, vzbudili očakávania z hľadiska prevencie trombózy. Hlavná zložka NKCP, bacilopeptidáza, je jednou z proteáz, ktoré Bacillus subtilis vylučuje mimo bunku.

Proteáza subtilizín je dávno známa ako nattokináza s antitrombotickým účinkom. Na základe podrobných štúdií primárnej sekvencie aminokyselín a molekulovej hmotnosti zistila Daiwa Pharmaceutical, že bacilopeptidáza je značne rozdielna od proteázy subtilizín, aj keď obe sú vylučované Bacillus subtilis.

Hlavná zložka NKCP, bacilopeptidáza, má molekulovú hmotnosť 34 kDa, molekulová hmotnosť proteázy subtilizín je 27 kDa. Tieto molekulové hmotnosti sú zreteľne odlišné. Za účelom objasnenia ďalších rozdielov medzi obomi proteázami identifikovala spoločnosť Daiwa Pharmaceutical primárnu sekvenciu aminokyselín bacilopeptidázy a vykonala analýzu podľa genetického kódu Bacillus subtilis, ktorej sekvencia už bola stanovená.

Zistilo sa, že bacilopeptidáza pozostáva z jednej štvrtiny z bacilopeptidázy F, serínovej proteinázy s molekulovou hmotnosťou okolo 120 kDa a že bacilopeptidáza obsahuje doménu, ktorá účinkuje ako serínová proteáza, podobne ako plazmín. Základné zistenia štúdie podporujú teóriu, že tento fragment pôsobí trombolyticky. Roztok NKCP vo fyziologickom roztoku dokázal rozpustiť umelé tromby a hydrolyzovať syntetizovaný substrát plazmínu. Tieto výsledky analýzy dokázali, že sekvencia aminokyselín NKCP sa tiež líši od sekvencie konvenčnej nattokinázy.

Hoci z historického hľadiska za za nattokinázu považovala len proteáza subtilizín, ozrejmilo sa, že ďalšia peptidáza, bacilopeptidáza, má antitrobotické pôsobenie; využitie bacilopeptidázy sa momentálne skúma.

Regulácia antikoagulačného a fibrinolytického pôsobenia
Najvýznamnejšia črta, ktorá odlišuje NKCP, ktorá obsahuje bacilopeptidázu vylučovanú Bacillus subtilis, je kombinácia trombolytického účinku a antikoagulačného účinku pri inhibícii tvorby trombov. V štúdii s pridaním roztoku NKCP vo fyziologickom roztoku k čerstvej ľudskej krvi poklesla koncentrácia indikátorov zrážania komplexu trombín / antitrombín III a monoméru fibrínu, čo potvrdilo, že táto látka má in vitro antikoagulačný účinok podobný heparínu. NKCP tiež predĺžila dobu zrážania v potkaňom modeli tvorby trombov, pričom toto pôsobenie bolo dávkovo závislé.

Je známe, že proteáza subtilizín má nižšiu antikoagulačnú aktivitu ako bacilopeptidáza. Nie je síce možné presne porovnať aktivitu týchto enzýmov, keďže proti proteáze subtilizín neexistuje protilátka, proteáza subtilizín má asi 8-násobne vyššiu fibrinolytickú aktivitu ale NKCP je asi 100-násobne silnejšie antikoagulans. Skutočnosť, že antikoagulačné pôsobenie bacilopeptidázy je 100-násobne silnejšie, sa preukázalo v pokuse, v ktorom sa inhibovalo zrážanie odobratej krvi – tu bolo potrebné na inhibíciu zrážania krvi pridať 100-násobne viac proteázy subtilizín ako NKCP. Mechanizmus, ktorým NKCP inhibuje koaguláciu krvi, nie je známy. Doteraz realizované štúdie však ukázali, že mechanizmus jej pôsobenia je podobný heparínu, je však unikátny tým, že to nie je inhibícia vápnika tvorbou chelátu, ako je to v prípade etyléndiamíntetraoctovej kyseliny (EDTA).

Antikoagulačný účinok, ktorý bráni tvorbe trombov, je pre zníženie rizika tvorby trombov v každodennom živote (kde sa tromby môžu tvoriť v dôsledku ochorení súvisiacich so spôsobom života alebo dlhodobým státím na jednom mieste) sľubnejší ako fibrinolytická aktivita, ktorá rozpúšťa už vytvorené tromby. Predpokladá sa, že NKCP, ktorá vykazuje tak fibrinolytickú ako aj antikoagulačnú aktivitu, pomáha v udržiavaní rovnováhy medzi obomi týmito procesmi. Daiwa Pharmaceutical považuje NKCP za „nový typ nattokinázy s dvojitou funkciou“, použiteľný v základných i klinických štúdiách na prevenciu trombózy.

Klinická štúdia merajúca zlepšenie tekutosti krvi ako indikátor
Ukázalo sa, že NKCP udržiava rovnováhu medzi zrážaním krvi a fibrinolýzou, ale že je veľmi ťažké objasniť mechanizmus jej pôsobenia. Prebiehajú základné i klinické štúdie, ktorých ťažiskom je sledovanie zlepšenia tekutosti krvi a ktoré sa snažia objasniť tento mechanizmus z klinického hľadiska.

V štúdii účinkov NKCP na zlepšenie tekutosti krvi bola NKCP podávaná 13 zdravým dospelým dobrovoľníkom počas 1 týždňa a zisťoval sa čas lýzy euglobulínov (ELT) ako indikátor fibrinolytickej aktivity. Zistilo sa, že podávanie 2 – 4 tabletiek (250 –500 mg NKCP) denne zvýšilo fibrinolytickú aktivitu. Jeden zdravý dobrovoľník dostával NKCP po každom jedle v dávke 8 tabletiek (1000 mg NKCP) denne a zisťovala sa tekutosť jeho krvi pomocou mikrokanálového analyzátora prietokového poľa (MC-FAN). Na 7. deň a v nasledujúcich dňoch došlo k zreteľnému skráteniu času prietoku plnej krvi (Tabuľka). Niet však dostatok dôkazov pre to, aby sa preukázalo, do akej miery súvisia výsledky merania fluidity krvi získané pomocou ELT a MC-FAN s rizikom trombózy. Pokračuje sa v konkrétnejších klinických analýzach.

V rámci týchto hodnotení plánuje Daiwa Pharmaceutical klinickú štúdiu, ktorej indikátorom porúch cirkulácie krvi budú subjektívne príznaky takýchto porúch, keďže mnohé osoby, ktoré užívali NKCP, uvádzali zmiernenie subjektívnych príznakov, napr. zníženie stuhnutosti ramien. V dôsledku toho sa získali dôkazy pre to, že zmiernenie subjektívnych príznakov, ktoré sú dôsledkom cirkulačných porúch, súvisí so znížením rizika tvorby trombov – očakávajú sa ďalšie štúdie.

Vývoj originálnej analytickej metódy
Bolo vyvinutých mnoho potravinových produktov obsahujúcich extrakt z natto kultúry, kvôli antitrombotickému pôsobeniu. Neexistuje však spoľahlivá metóda na stanovenie účinnej zložky. Aby mohla zaručiť aktivitu NKCP, vyvinula spoločnosť Daiwa Pharmaceutical kvalitatívne a kvantitatívne analytické metódy na stanovenie obsahu a aktivity bacilopeptidázy. Na kvantifikáciu bacilopeptidázy vyvinula spoločnosť sendvičovú metódu ELISA s králičou protilátkou proti proteínu tvorenému Bacillus subtilis, vychádzajúcu zo sekvencie báz bacilopeptidázy. Metóda stanovenia už bola overená vo výskumných laboratóriách japonského potravinárstva a momentálne sa validuje.

Daiwa Pharmaceutical hodlá posilniť vedeckú základňu výskumu prospechu z NKCP ako funkčnej potraviny tak, aby sa NKCP mohla využívať aktívne na zlepšenie zdravia.

      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon