BioBran - príručka po Slovensky [ PDF súbor, 7 MB ]
 1. Rozhovor s Dr.Mamdoohom Ghoneumom o preparáte BioBran
 2. "Arabinoxylan, BRM alebo biologicky účinný modifikátor, pôsobí proti rakovine a AIDS"
 3. Imúnna stimulácia a prevencia rakoviny
 4. Imunomodulatívne funkcie NK-buniek (prirodzené zabíjače) u 27 pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí užívali výživový doplnok BioBran.
 5. Prípad v ktorom ryžové otruby arabinoxylanu boli použité ako doplnková liečba počas liečby kostných metastáz pri rakovine pľúc.
 6. Efekt MGN-3 na potkany infikované cisplatinou a adriamycinom.
 7. Modulácia NK bunkovej aktivity ako možný spôsob pri liečení rakoviny vaječníkov BioBranom, MGN-3, modifikovanej xylózy z ryžových otrúb.
 8. MGN-3, BioBran - nový protirakovinový prípravok
 9. Mimotelová anti HIV aktivita spôsobená MGN-3 (In Vitro)
 10. Účinok MGN-3, arabinoxylanovej zložky, na sérove lipidy u diabetických potkanov nainfikovaných streptozocinom
 11. Imunomodulačné a antitumorózne vlastnosti BioBranu (MGN-3), modifikovanej xylózy z ryžových otrúb u 5 pacientiek s karcinómom prsníka.
 12. BioBran ako prídavná liečba mnohopočetného myelómu - jeho úloha v aktivácii prirodzených zabíjačov (NK buniek), (kazuistika)
 13. Imunitná obnova NK buniek u pacientov so zhubným ochorením pomocou BioBranu, modifikovaného arabinoxylánu z ryžových otrúb (Štúdia zahŕňajúca 32 pacientov, sledovaných 4 roky)
 14. Aktualizácia výskumu BioBranu
 15. Synergná úloha arabinoxylanu ryžových pliev (MGN-3/Biobran) pri apoptóze monovrstvy buniek rakoviny prsníka MCF-7 navodenej S.cerevisiae
 16. Inhibujúci účinok BioBranu na poruchy fukcie pečene
 17. BioBranom urýchlená maturácia ľudských dendritických buniek, derivovaných z monocytov
 18. Metastatický hemangiopericytóm kože liečený širokou lokálnou excíziou a podporou MGN-3
 19. Protizápalové a imunomodulačné účinky zlúčeniny arabinoxylánu z ryžových otrúb pri syndróme dráždivého čreva
 20. BioBran (MGN-3), Saba-FP a Pro-Knox v integratívnej starostlivosti o pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
 21. Môže štandardizovaný, fakticky podložený rastlinný imunomodulátor (arabinoxlánový koncentrát z ryžových otrúb) synergickým spôsobom zvyšovať účinnosť Gemcitabinu? Prípadová štúdia pacienta s duktálnym karcinómom pankreasu12. BioBran ako prídavná liečba mnohopočetného myelómu - jeho úloha v aktivácii prirodzených zabíjačov (NK buniek), (kazuistika)
Mamdooh Ghoenum(, Frank Salem, Department of Otorinolaryngology 1, a Pathology 2, C.R. Drew University od Medicine and Science -1621 East 120th Street, Los Angelas, CA 90059

Klinická anamnéza
Pacient - 58-ročný muž, u ktorého bol 19. októbra 1990 diagnostikovaný mnohopočetný myelóm (M.M.). Klinické príznaky zahŕňali bolesti v krížoch a celkovú slabosť. V osobnej anamnéze neboli žiadne vážnejšie ochorenia.
 
Fyzikálne vyšetrenie
Najvýraznejším pozitívnym nálezom pri fyzikálnom vyšetrení bola výrazná bolestivosť v dolnej časti chrbta, v oblasti nad L5-S 1. Ostatné fyzikálne vyšetrenia boli v norme.
 
RTG vyšetrenie lumbálnej chrbtice
Zistila sa generalizovaná osteopénia a kompresívne zlomeniny viacerých lumbálnych stavcov.
 
Terapia
Pre výraznú bolestivosť v chrbte a postihnutie lumbálnych stavcov M.M. dostával pacient najprv rádioterapiu (3000r), po čom nasledovala chemoterapia pozostávajúca z pulzného dexametazonu - 40mg denne x 4 dni a x 4 dni po 6 pulzoch. Ďalej chemoterapia pokračovala s dexamtezonom 40 mg denne x 4, každé 4 týždne, po dobu nasledujúcich 14 mesiacov. K dexametazonu sa pridal Alkaran v dávke 10 mg denne x 4 dni mesačne.
 
Klinický priebeh
Pacient bol pripútaný na lôžko niekoľko mesiacov s minimálnym postupným obmedzením mobility až kým hodnoty Bence-Johnesovej bielkoviny (BJB) nedosiahli plató 100-190 mg za deň .V tomto čase sa u pacienta začala liečba interferónom alfa-2a (Roferon-A , Roche) v dávke 2x 106U - 3x týždenne. Avšak, hodnoty BJB neklesli pod plató.
 
Metódy
 - HODNOTA BJB: BJB sa stanovovala štandardnou vizuálnou kontrolou elektroforetickej vzorky bielkovín v moči na agarózovej membráne a z kvantitatívneho denzitometrického snímania vzorky.
B - Stanovovanie imunoglobulínov: Imunoglobulíny sa stanovovali štandardnou metódou turbidimetrie a nefelometrie.
C - Aktivita NK buniek: Na vyšetrovanie aktivity NK buniek sa použil štandardný 4 hodinový 51Cr- separačný test. K 526 (bunková línia erytroleukemických tumoróznych buniek) sa použila ako cieľové bunky pri rozličnom pomere efektoru k cieľovej bunke, a to 12.1, 25:1, 50:1 a 100:1. Výsledky sa taktiež vypočítavali ako počet lytických jednotiek na 20%.
 
Podporná liečba BioBranom
BioBran je xylóza z ryžových otrúb, ktorá sa enzymaticky modifikovala za použitia hyphomycetes mycelia. Obsahuje hemicelulózu (B-1,4 xylopyranózu) a glykoproteín.
Pacientovi sa denne podával BioBran v perorálnej dávke 3 g denne. Počas liečby sa neaplikovala žiadna iná liečba.
 
Výsledky
 - Hodnoty BJB: Kvôli nežiadúcim účinkov a ďalšiemu neúspešnému poklesu BJB sa u pacienta prerušila akákoľvek liečba a začal užívať iba BioBran v dávke 3 mg denne po dobu 2 mesiacov.
Následne 24-hodinové hodnoty BJB začali klesať zo 150 mg za deň na 30, 20, 10 až na nedetekovateľné hodnoty (5 mg za deň), po 17 mesiacoch liečby s BioBranom

B - Sérové imunoglobulíny: Počas chemoterapie a terapie BioBranom sa hladiny sérových imunoglobulínov kontrolovali v častých intervaloch. Dokázalo sa postupné zvyšovanie hladín všetkých troch imunoglobulínov (IgG, IgA a IgM) .Nevyskytli sa žiadne jednotlivé monoklonálne vrcholy, tak ako je to známe pri určitých typov M.M., čo hovorí o obnove normálnej syntézy imunoglobulínov.

C - Aktivita NK buniek: Pokusy s BioBranom sa začali v marci, roku 1992, o jeden mesiac neskôr, ako sa u pacienta prestalo s užívaním akejkoľvek liečby na zabránenie interferencie aktivity NK buniek a akýchkoľvek liekov. Výsledky ukázali, že východzia hodnota aktivity NK buniek u pacientka bola 34,5 LU. Významný nárast tejto aktivity (66,5 LU) sa dokázal už 2 týždne po liečbe s BioBranom. Aktivita sa udržovala na vysokých hodnotách (64 LU) i 6 mesiacov po liečbe. Zvýšená aktivita sa zaznamenala vo všetkých bunkových pomeroch - efektor:cieľ; 12:1, 25:1, 50:1 a 100:1 .
 
Diskusia
Mnohopočetný myelóm je zhubné ochorenie plazmatických buniek, ktoré je charakterizované nekontrolovanou proliferáciou plazmatických buniek, ktoré primárne infiltrujú kostnú dreň a niekedy aj mäkké tkanivá. Sme dobre informovaní o jednom úspešnom vyliečení pacienta s M.M. pomocou interferónu. Zistilo sa, že NK bunky vykazujú prirodzenú cytotoxickú aktivitu voči širokému spektru cieľových nádorových buniek. Hoci sú mnohé cieľové bunkové línie, senzitívne na NK bunky, derivované z lymfoidných nádorov, tieto efektorové bunky nie sú schopné lýzy autológnych lymfoidných buniek. Pri zhubných ochoreniach hematopoetického systému je aktivita NK buniek porušená , čo môže prispievať k leukemogenéze. Analyzovali sa narušené kroky v NK cytolytickej kaskáde a zistilo sa, že zahŕňajú: a ) poruchu v kapacite väzby NK buniek na ich cieľové nádory, b) schopnosti recyklácie a c) tvorby cytotoxických faktorov. Je však zaujímavé, že aktivitu NK buniek derivovaných z buniek leukemických pacientov možno zvýšiť, ak sa do kultúry pridajú cytokíny. Pri kultivovaní ľudských lymfocytov in vitro s interleukínom-2 (IL2) dochádza k významnej stimulácii antitumoróznej aktivity NK buniek . Leukémiou spôsobená chybná funkcia NK buniek sa tiež môže reštaurovať pri kultivácii s interferónom (IFN). Oshimi a kol. popísali zvýšenie cytotoxicity NK buniek indukované IFN u troch z 8 pacientov s malígnymi lymfómami. Ďalšia časť dôkazu o úlohe NK buniek pri leukémii pochádza zo štúdií na zvieratách. In vitro pomnožené NK bunky, transferované do zvierat vnímavých na leukémiu, ostali na toto ochorenie rezistentné .V našej štúdii sme skúmali novú cestu, ktorá viedla k vyliečeniu pacienta s M.M. pri použití liečby BioBranom. Liečba pomocou BioBranu začala až vtedy, keď pri známych konvenčných spôsoboch liečby (chemoterapia, rádioterapia a IFN) nebolo možné znížiť hodnoty BJB pod 150 mg za deň. Liečba pomocou BioBranu vyústila do postupného znižovania hodnôt BJB, až na ťažko detekovateľné hodnoty (5 mg za deň). Mechanizmus, akým BioBran indukoval zníženie BJB nám nie je celkom jasný, ale môže mať vzťah k supresívnemu účinku aktivovaných NK (A -NK) buniek na B bunky. Skoršie štúdie poukázali na to, že NK bunky majú kapacitu na supresiu funkcií B buniek, čo potvrdzuje zníženie tvorby protilátok po pridaní NK buniek do kultúr B buniek. Tento supresívny účinok nedávno skúmali Che a Huston a zistili, že je nato potrebné nasledovné: a ) aktivácia NK buniek, b) priamy kontakt NK a B buniek a c) tvorba IFN aktivovanými NK bunkami. Publikovali sa články o BioBranom indukovanom zvýšení cytotoxicity NK buniek u myší i ľudí.
 
ZÁVER
Naším záverom je, že liečba BioBranom(MGN-3) môže byť pri mnohopočetnom myelóme užitočnou prídavnou liečbou. Mechanizmus, ktorým BioBran vykazuje antitumoróznu aktivitu môže byť cez jeho silné pôsobenie na imunomodulačné funkcie NK buniek. Potrebné sú ďalšie štúdie o používaní liečby BioBranom v mnohopočetných klinických pokusoch.
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon